Published: 2020-01-21

WIM-BASED VEHICLE LOAD MODELS FOR URBAN HIGHWAY BRIDGE

MIAO LI, Tianli Huang, Jinjin Liao, Jian Zhong, Jiwei Zhong

MECHANICAL PROPERTIES MODELING OF SEVERELY PLASTICALLY DEFORMED BIODEGRADABLE ZK60 MAGNESIUM ALLOY FOR BONE IMPLANTS

Jiangfei Yang, Yan Zhang, Ning Wang , Yijing Li , Mohsen Mesbah, Kuan Yew Wong, Alireza Fallahpour, Bahman Nasiri-Tabrizi